อบจ.อุบลราชธานี ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร

***อบจ.อุบลราชธานี ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร***
วันที่ 23 มีนาคม 2563
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอภิรักษ์ นามบุตร รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ที่ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจักรพันธ์ ทวีศรี สมาชิกสภา อบจ.อบ.อำเภอ เขื่องใน เขต 1 นายสมศักดิ์ มุธุสิทธิ์ สมาชิกสภาอบจ.อบ.อำเภอ เขื่องใน เขต 2 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับ
โดยได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน และเพื่อให้สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี www.Ubon.go.th
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพ/ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี