อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หน่วยงานรับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนายกระดับธรรมภิบาลของหน่วยงาน ดังนั้นจึงจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ณรงค์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี