นายกอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เชิงรุก ให้ผู้พิการและด้อยโอกาส บ้านศรีวนาไล

***นายกอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เชิงรุก ให้ผู้พิการและด้อยโอกาส บ้านศรีวนาไล ***

วันที่ 13 กันยายน 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ภาคสนามฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง แบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 28 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ผู้พิการ ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี เพราะผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วย รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-จีรพงศ์-ภาพนิ่ง-ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี