นายก อบจ.อุบลราชธานีลั่นพร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี (มีคลิป)

***นายก อบจ.อุบลราชธานีลั่นพร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี***
วันที่ 9 มีนาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายที่จะดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยจะบริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่และจะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาพัฒนาอุบลราชธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวอุบลฯอยู่ดี กินดี มีความสุข บนพื้นฐานของหลักการพัฒนาตามนโยบาย 7 ด้าน ที่ได้แถลงต่อสภาฯก่อนการเข้ารับตำแหน่ง ได้แก่
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสนับสนุนจัดการรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น ไว้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สนับสนุนการป้องกันรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (หมอมือถือ)
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ซ่อมแซมสะพาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำการเกษตร โภคสาธารณูปการ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม โดยจะดำเนินการในเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่ง อบจ.อุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน ทั้ง 12 โรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อม ของอาคารเรียนและอาคารประกอบ ความพร้อมด้านครู ความพร้อมด้านผู้เรียน ความพร้อมด้านสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
พร้อมนี้ นายก อบจ. อุบลราชธานี ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “วันนี้ ผมนายกานต์ กัลป์ตินันท์ มีความตั้งใจจริงที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและทำงานเพื่อพี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกคน และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางให้ผมได้เข้ามาบริหาร อบจ.และสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามหลักการของธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน”
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.Ubon.go.th www.facebook.com/UbonRatchathaniPao
โทร045-250-333
สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี