อบจ.อุบลราชธานีประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้นและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง กู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานีประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้นและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง กู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้นและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง กู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) อบจ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขประจำปี 2565 รวมทั้งผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้นและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องของ ระเบียบวินัย การขาด/ลา/มาสาย การขอขึ้นทะเบียนจาก สพฉ. การต่ออายุบัตรประจำตัว การขอรหัสประจำตัวในการออกปฏิบัติการ การทำประกันชีวิต การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ความพร้อมการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดรถในการออกเหตุ พื้นที่โซนรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการ การนำส่งผู้ป่วยผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุทางการจราจร และการจัดตั้งชมรมกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละทีม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี