อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี***
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ความเป็นมาของ คทช. กรอบดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 6 ด้าน พื้นที่เป้าหมาย และจำนวนราษฎร ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งพิจารณา ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่เป้าหมายต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.thองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีYoutube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQInstagram.com/ubon_paoโทร 045-250-333สมใจ-ข่าว /ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี