อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานีร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 รวมทั้งมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้ยอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 356 ราย รักษาหาย 337 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย อยู่ระหว่างรักษา 16 ราย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับใช้ในการป้องกัน รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1. ด้านอาคารสถานที่โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย เป็นเงิน 456,000 บาท 2. สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RapidTest) จำนวน 2,000 ชุด เป็นเงิน 460,000 บาท 3. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) จำนวน 14 รายการ เช่น ชุดเสื้อกาวน์เต็มตัว, เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ ใช้แล้วทิ้ง, หน้ากากอนามัย N 95 และถุงมือยางตรวจโรคแบบมีแป้งชนิดใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น เป็นเงิน 2,419,880 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,335,880 บาท
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณของทางราชการ ในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี