กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยตรี สุรศักดิ์ หาญบำราช
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภา อบจ. งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ. งานสารบรรณของกองกิจการสภา งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภา อบจ. งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัดของสมาชิกสภา อบจ. งานพัฒนา/อบรมสมาชิกสภา อบจ. งานออกหนังสือรับรองฝ่ายนิติบัญญัติ งานตาม พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ งานสิทธิและสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ. งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่ งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 

พูลทรัพย์ รัตนสุภา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1204
มือถือ 096-194-9979

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ. งานจัดทำประชาพิจารณ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประสานกับสมาชิกสภา อบจ.และการให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาคมหมู่บ้าน งานมวลชนสัมพันธ์ งานเสนอข้อบัญญัติโดยประชาชน งานเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ชุมชนในระดับท้องถิ่

นิรันดร์ สุภศร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1203
มือถือ 098-663-6759

ฝ่ายการประชุม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ. งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ. งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานจัดทำรายงานการประชุมสภา อบจ. งานช่วยเหลือประธานสภาฯ รักษาความสงบเรียบร้อยที่ประชุมสภา อบจ. งานเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย การประชุมเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม/ข้อสอบถาม งานเลขานุการการประธาน/รองประธานฯ งานเสนอข้อบัญญัติโดยประชาชน งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาฯ งานจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ. งานจัดให้บุคคลภายนอกรับฟังการประชุมสภา อบจ. งานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหาร งานเกี่ยวกับการตีความระเบียบ/กฏหมายฝ่ายนิติบัญญัติ งานการใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา งานวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งานวินิจฉัยการมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของฝ่ายนิติบัญญัติ งานวินิจฉัยผลการเลือกตั้งประธาน/รองประธานสภาฯ งานวินิจฉัยผลการแปรญัตติข้อบัญญัติฯ งานประสานการเลือกตั้ง ส.ว. / ส.ส. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ศรีประไพ ชัยตระกูลธนสาร
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1202
มือถือ 084-936-1356,098-162-8638