กองแผนและงบประมาณ

นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1984-3261

ฝ่ายงบประมาณ

รับผิดชอบงานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ งานเกี่ยวกับจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานเกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสม งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน งานเกี่ยวกับสนับสนุนงบประมาณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

จีรภัทร์ สมเทพ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1305
มือถือ 080-155-3748

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน – งานเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด – งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี – งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข – งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น – งานจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และการเพิ่มเติม/ แก้ไขแผนการดำเนินงานฯ – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือได้รับมอบหมาย

สถิตย์  เสนา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1306
มือถือ 086-855-6656

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

รับผิดชอบงานกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล งานการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเงินอุดหนุน งานการรายงานและสรุปผลการติดตามและประเมินผล งานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานการสถิติและข้อมูล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

จงจิตย์  สิริภักดิกุล
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1304
มือถือ 084-834-8905