กองคลัง

นายเชน  สายโน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1401
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-470-0493

 

ฝ่ายการเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา งานตัดโอนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย งานขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเหลื่อมปีการขออนุมัติเบิกเงินตัดปี งานรับส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานบันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติ งานเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ งานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งานสารบรรณของกองคลัง งานการขอรับบำเหน็จบำนาญ งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย งานเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร,การโอนเงินฝาก, การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร งานเกี่ยวกับการขออนุมัติรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี งานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องแทนการรับเงิน งานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ประจำปีเพื่อชำระภาษี งานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ค่าตอบแทน งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เร่งรัดลูกหนี้เงินยืม งานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมและเงินยืมสะสม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางสุภาพร ชัยจิตย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ฝ่ายการบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันและบัญชีแยกประเภททุกประเภท งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับ,ทะเบียนประกันสัญญา, ทะเบียนเงินประกันซอง งานจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ, ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ งานทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายที่ขออนุมัติกันเงินประจำปีจัดทำทะเบียนการโอนลด-โอนเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่างประมาณการรายรับ,ร่างประมาณการรายจ่ายประจำปี งานจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน, ประจำทุก 4 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส งานรวบรวมข้อมูลสถิติการคลัง งานจัดทำฎีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ งานจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายและฎีกาส่งใช้เงินยืม งานรวบรวมและจัดทำรายงานจากการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งานจัดทำฎีการจัดจ้างต่างๆ พร้อมลงเลขที่ฎีกาของกองคลัง งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและการรายงานตามแผนการจัดหาของกองคลัง งานจัดทำรายงานการใช้เงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมพร้อมจัดทำทะเบียนคุม งานจัดทำรายงานและฎีกาส่งเงินเหลือจ่ายร้อยละ 10 ฝาก กสอ. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

พิมลรัตน์ นัยนวล
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1403
มือถือ 081-999-4746

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ งานจัดทำแผนที่ภาษี งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษี งานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ค่าบริการ งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ งานจัดทำแผนการปฎิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ รายงานงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน งานแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ งานรายงานการใช้ประโยชน์ในที่ดินห้วยขะยุง งานตรวจสอบบัญชีการเงินเป็นการภายใน งานควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และใบเสร็จและการรายงานของ อบจ. งานรายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี งานรายงานทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของกองคลัง อบจ. งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย งานตรวจสอบฎีกาหลังจ่าย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

วาณี จันทวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1402
มือถือ 086-877-9932