กองช่าง

นาย ณรงค์ ณ อุบล
ผู้อำนวยการช่าง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 045-841-633
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-363-6459

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนปฏิบัติการสำรวจและออกแบบ งานสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ งานการสำรวจเพื่อการออกแบบ งานออกแบบถนนลูกรัง,ถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สะพาน,ฝายน้ำล้น งานเขียนแบบ งานประมาณราคา ตามราคาของกระทรวงพาณิชย์และราคากลางจังหวัด วิธีปฏิบัติและรายละเอียด (กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง) งานแบ่งงวดงาน งานสถาปัตยกรรมสากล งานออกแบบโครงสร้างอาคาร งานตรวจสอบ, ควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย

นายสุรพงษ์ ฟักทอง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 045-841-633
มือถือ 084-936-6290

ฝ่ายก่อสร้างและควบคุม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรัง งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง งานก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน งานก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้น งานแผนปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้าง งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง งานทดสอบวัสดุเพื่อการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบและข้อกฎหมาย งานรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

นายอัครเดช แสนอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและควบคุม
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 045-841-633
มือถือ 084-470-9405