หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศุภรดา สาธุจรัญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1601
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 094-289-9079

หน่วยตรวจสอบภายใน 1

ตรวจสอบการจัดทำสมุดเงินสดรับ เงินสดจ่าย และบัญชีแยกประเภทชนิดต่างๆ ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบการจัดทำงบรับ-จ่าย การตรวจสอบการจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตรวจสอบการจัดทำงบทดลองและรายงานประกอบงบฯ ตรวจสอบการจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ตรวจสอบการรายงานรายจ่ายค้างจ่ายทุกประเภท ตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตรวจสอบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ตรวจสอบงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตรวจสอบการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน ตรวจสอบการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ตรวจสอบการโอนลด โอนเพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท การตรวจสอบการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขออนุมัติเบิกเงินตัดปี การตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆของข้าราชการและลูกจ้าง งานตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน

หน่วยตรวจสอบภายใน 2

ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ประจำปีและระยะปานกลาง) ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะการซื้อหรือจ้าง) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานตาม ผด.2 ตาม ผด.5 ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา เมื่อพ้นภาระผูกพัน ตามสัญญา (ครบกำหนดจ่ายคืน) ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ตลอดจนรถยนต์ว่ามีการให้เลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์และมีการพ่นตราเครื่องหมายที่รถยนต์หรือไม่ ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ว่าได้มีการจัดทำแบบฟอร์มตามระเบียบฯ หรือไม่ ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบ พด 1,2,3

หน่วยตรวจสอบภายใน 3

ตรวจสอบการติดตามผลการแก้ไข ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 งานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และการสอบทานการดำเนินการตามโครงการ งานการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติของหน่วยตรวจสอบภายใน งานการเบิกจ่ายเงินประเภทค่าใช้จ่ายประจำ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของหน่วยตรวจสอบภายใน งานธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย