สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนบริหารการศึกษา

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

 

นางบัณฑิตา วงค์งาม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1703
มือถือ 081-313-5582

ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

 

-ว่าง-
ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1703
มือถือ 081-313-5582

ฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

นางรันดร บัวจูม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งานการเงินกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด งานพัสดุและทรัพย์สินกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด งานแผนและงบประมาณกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด งานบริหารงานบุคคลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด งานธุรการกองการศึกษาฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –