กองกิจการพาณิชย์

นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
เบอร์ติดต่อภายใน 045-255-440
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-875-9097

ฝ่ายกิจการขนส่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคุ้มครอง ดูแล สถานีขนส่ง งานขนส่งมวลชน งานดูแลรักษาความสะอาดสถานีขนส่ง งานรักษาความสงบเรียบร้อยสถานีขนส่ง งานจัดหาผลประโยชน์ในสถานีขนส่ง งานกำกับ ดูแลกิจการขนส่งให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

นายนิรันดร์ ชูจิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 045-316-085
มือถือ 081-549-8695

จัดหาผลประโยชน์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ. งานโครงการสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้า งานจัดตั้งและตลาดสินค้ากลาง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

นางกมลเนตร ดีมาก
หัวหน้าฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 045-255-440
มือถือ 084-936-2899

ฝ่ายกิจการพาณิชย์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพานิชย์ การจัดหาประโยชน์ ควบคุมดูแล การใช้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานด้านการเงิน การบันชี การพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งานนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอหมาย

นายศักดิ์ชัย กงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน –
มือถือ –