กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อภายใน 0-4584-1641
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-064-1499