กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เบอร์ติดต่อภายใน 1801
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-611-5824