สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับงานวินิจฉัย กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับงานวินิจฉัย อำนาจหน้าที่ของฝายนิติบัญญัติ งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาฯ การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเลขา งานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสำนักงานเลขานุการฯ

ร้อยตรีสุรศักดิ์ หาญบำราช
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางศรีประไพ ชัยตระกูลธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
นางพูลทรัพย์ รัตนสุภา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นายนิรันดร์ สุภศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางปฏิญญา สีนอเพีย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางดวงแข ไขแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน
นางกิ่งแก้ว คานเขต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภัทรภร ไกยะวินิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าเอกอมรินทร์ ศรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางฌานิยา เวณุโกเศศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสาริศา บังศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุชาดา แสงสุกวาว
นิติกรปฏิบัติการ
นายกวีศักดิ์ พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเชิดชัย จันทะพา
คนสวน