กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายเชน สายโน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายสถิติการคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสุภาพร ชัยจิตย์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางพิมลรัตน์ นัยนวล
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
นางวาณี จันทวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ ชุมแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกันทิมา ศักดิ์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอังค์วรา เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอุบลวรรณ ไตรทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพิมพ์นิภา จักรวุฒิตรีสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมุทิตา วันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปวีณรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางไพจิตร พงษ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายวทัญญู พุทธคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวภารัชฎา ภาพสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุมาลี คัลชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีย์พรรณ พรหมมาศา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวารุณี ไหว้พรหม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสรญา พิลัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุนทรี มุสะกะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน