กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานวางแผนปฏิบัติการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบถนน สะพาน อาคาร ท่อลอดเหลี่ยม งานโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติ โครงสร้างพื้นฐาน งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายณรงค์ ณ อุบล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายสุรพงษ์ ฟักทอง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายอัครเดช แสนอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและควบคุม
นายคณาสิทธิ์ บุญชิต
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ ดลสุข
นายช่างโยธาอาวุโส
นายธรรมชาติ อรรถเวทิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสิทธิพล ชานนท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายภาคิน บัวเงิน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายทวีป มิลาวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายวัฒกิตติ์ มีธรรม
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายรุจน์ บุญเสียน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา วงศ์จอม
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
นายพงศ์ศักดิ์ อาชาชาญ
นายช่างโยธาชำนาญงา
นางสาวจิรวดี สุทธสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธเนษฐ ยืนยิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสิริกร ป้องกัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน