กองสาธารณสุข

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานศูนย์ บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานเทคโนโลยีสารสนเทศในกองสาธารณสุข การควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุข งานตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านสาธารณสุข งานบริการข้อมูล และสถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง งานส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) งานสาธารณสุขมูลฐาน งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานแผนงานโครงการฝ่ายบริการสาธารณสุข งานสุขศึกษา งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการแพทย์ฉุกเฉิน งานศูนย์เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวกองสาธารณสุข

นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายธีระพงษ์ แดนดี
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางธนัชพร สมาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีระพงษ์ แดนดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางธนัชพร สมาทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางกานต์สิี คำเสนาะ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสราลี บุตรวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี สุวรรณกูฏ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ