กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข่าวกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ เสนา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางสาวจีรภัทร์ สมเทพ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางจงจิตต์ สิริภักดิกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตนาพร บุญพิชิตทรชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางราตรี ไชยพันโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวรรณพร ทับทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิภา นามวงศ์ษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุมาลี สังข์เงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพีรนันท์ ไม้น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางธัญญาพัชร จันทร์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ ทานะกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายกมลศักดิ์ สายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพนัชญา บุญแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทวีชัย ถิ่นขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภูมินทร์ ศรีทานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสุพิศ จันลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมในวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเทียนชัย วงศ์บัว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน