สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการจัดการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางบัณฑิตา วงค์งาม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายการศึกษาในระบบ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นางรันดร บัวจูม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ
นายสมศักดิ์ นามวงศ์ษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นายวิริยะ มีครไทย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นางณัฐกุล เชิงยุทธ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายยุทธนา พาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางรัชดาภา ทองเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนุจนาฎ สาริบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปิยะดา มณีกาญจน์
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นายยุทธนา พานิช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่วนบริหารการศึกษา
นายธัญธร ขันอ่อน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
นายณัฐพงศ์ จันทวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวจุรีพร ครองยุติ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
นางณัฐกุล เชิงยุทธ
นักวิชการศึกษาชำนาญการ
นางอุดมพร โจมหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธัญธร ขันอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางรัชดาภา ทองเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวมยุรี เดชพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวิภาพร อุปนิสากร
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางฐิติภา จารุการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายคชกร บัวคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ