กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข่าวกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจ้าง ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางกมลรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวภัทราภรณ์ ละม่อม
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
นางสุกัญญา การินทร์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวกัญญา อินทะนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอัญชลี แสงสว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางธัญชนก อินทะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุภาวดี มาตรโสภา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายฌานชนะ ทองล้วน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศศิวิมล ชัยศิริกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุปราณี กลางวิชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญนภา อัญโญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายกรภัทร สุดศักดา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายชาญวิทย์ สิงห์คง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน