กองพัฒนาชนบท

ข่าวกองพัฒนาชนบท

นายอุทัย วะรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจักรกลโยธา ฝ่ายจักรกลการเกษตร
นายวีระศักดิ์ ทิพระษาหาร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
นายณรงค์ฤทธิ์ โคตรวันทา
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกลโยธา
นางสุรัชดา โ่ชติพันธ์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
นายจุฬชาติ พลราษฎร์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสุรชัย โคตวงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายวรจักร พลศรีเมือง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายอัครเดช ทองผุด
นายช่างโยธาอาวุโส
นายทวีศักดิ์ จารุนัย
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายสิทธิพล ธรรมสาร
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายธนพัฒน์ ธรรมทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนพกร โชติเนตร
น่ายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายชลสวัสดิ์ โพธิ์งาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายฉัตรพงษ์ พัฒนกุล
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวทิพย์สุคนธ์ หิรัฐกุลธวัช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน