หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศุภรดา สาธุจรัญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 3
นางสาวศิริลักษณ์ สีหนาถ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสุนีย์ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวสุทธาสินี ทวิชศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายศุภชัย ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกัณฑ์ณพัทธ์ ทำทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน