กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจักณรินทร์ โจมหาร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
นายจักณรินทร์ โจมหาร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
นายวรปรัชญ์  แว่นฉิม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาววรัญชญา   บัวดก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอัจฉราภรณ์   กิ่มเกลี้ยง
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน
นายรัฐศาสตร์  ประชุมวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายอังกูล แสนทวีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายรณกร  บุญเจือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าเอกณัฐวุฒิ  ลายทิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน