สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ งานการดำเนินคดีอาญา งานการดำเนินคดีแพ่ง งานการดำเนินการคดีปกครอง งานการเลือกตั้ง งานเวรยามรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการสารบรรณกลางของ อบจ. งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการควบคุมการใช้ยานพาหนะกลาง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสำนักปลัดฯ

นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สิบเอกเด่นฤกษ์ กุลบุตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนันทิกา อภินันท์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายสุดใจ จันทำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวิรัตน์ คูหะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชนัญชิดา สะวานนท์
นิติกรชำนาญการ
นางสมมาศ มีธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายกิติพัฒน์ หล้าคำแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเลิศชาย บุญประชม
นิติกรชำนาญการ
นางนฤมล สีหะนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวรปรัชญ์ แว่นฉิม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสาวิตรี ดวงศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางพัชรมน บอท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศรชัย แสงทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายณัฐพงษ์ ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรันยา ทุมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพัฒนศักดิ์ ทิสานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวณิชชา ศิริพงษ์ไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเพชรมณี จันทร์ส่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนทร อินทสิทธิ์
นักการ
นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรี
นักการ
นายนิธิทัศน์ จันทร์หอม
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชีพ คำหล่อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง