สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี ราชพิธีการต่างๆ งานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน งานแผนงาน/โครงการ งานแผนพัฒนาสามปี งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานแผนการดำเนินงาน งานนักศึกษาฝึกงาน งานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส งานเงินงบประมาณเหลือจ่าย งานควบคุมงานระบบบัญชี e – LAAS งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ (e-plan) งานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งานโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ งานควบคุมการรับ – ส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ งานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน งานควบคุมการใช้ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม และห้องประชุมทำเพื่อประชาชน งานที่มิได้อยู่ในส่วนที่รับผิดชอบของส่วนราชการใด นโยบายเร่งด่วน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายสุดใจ จันทำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1131
มือถือ 096-962-6953
เพชรมณี จันทร์ส่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 0
มือถือ 091-016-7656

ฝ่ายนิติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินคดี การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ การตราข้อบัญญัติ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางวิชาการและการตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมาย การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานเวรยามประจำสำนักงาน งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น งานจัดวางมาตรฐานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวนันทิกา  อภินันท์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1116
มือถือ –
นางสาวชนัญชิดา สะวานนท์
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1124
มือถือ 089-209-0178

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

งานการเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งานการวางแผน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว งานบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

นายพิสุทธิ์  สีนอเพีย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน 1121
มือถือ 081-547-9309